Cách làm tờ khai thuế TNCN 2021 theo quý – Mẫu 05/KK-TNCN

Ở bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn: Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân, để các bạn biết các xác định kỳ kê khai theo tháng hay theo quý để các bạn lựa chọn mẫu tờ khai phù hợp. Còn ở bài viết này chúng tôi xin được hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/KK-TNCN.

I. Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý: Các bước thực hiện để làm tờ khai thuế TNCN theo quý như sau:

Bước 1: Hàng tháng: Lập bảng tính thuế TNCN theo tháng Căn cứ vào số tiền lương mà NLĐ được trả trong tháng để tính ra số thuế TNCN phải nộp của từng tháng trong quý.

Bước 2: Cuối quý hoặc đầu quý sau hoặc trước khi làm tờ khai thuế TNCN: Lập bảng tổng hợp tính thuế TNCN theo quý Căn cứ vào bảng tính thuế TNCN của 3 tháng trong quý, các bạn tổng hợp số liệu thro quý để đưa lên tờ khai.

Bước 3: Làm tờ khai thuế TNCN theo quý trên phần mềm HTKK Căn cứ vào bảng tổng hợp thuế TNCN theo quý đã làm ở bước 2, các bạn tiến hành đưa số liệu vào tờ khai quý

Trên đây là tổng quan về cách làm, còn bay giờ chúng tối sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện lần lượt từng bước trên theo ví dụ có số liệu cụ thể:

Bước 1: Lập bảng tính thuế TNCN theo tháng Trong quý 1 năm 2021, Công ty A phát sinh số liệu về thuế TNCN như sau:

Tháng 1 năm 2021:

Tháng 2 năm 2021:

Tháng 3 năm 2021:

Lưu ý: để làm được bảng tính thuế TNCN theo tháng thì bắt buộc các bạn phải biết cách tính thuế TNCN Nếu bạn chưa hiểu rõ thì mời bạn tham khảo tại đây: Cách tính thuế TNCN

Bước 2: Lập bảng tổng hợp tính thuế TNCN theo quý 

Bước 3: Làm tờ khai thuế TNCN theo quý trên phần mềm HTKK:
Vào Phần mềm Hỗ trợ kê khai (phiên bản mới nhất) => Chọn: Thuế Thu Nhập Cá Nhân => Chọn: 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN(TT92/2015)

Màn hình sẽ xuất hiện bảng chọn kỳ tính thuế như sau:

Thuế TNCN có 2 kỳ kê khai

Kê khai theo quý dành cho các doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý. Cụ thể đó là:

+ DN có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

+ Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng (Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

Kê khai theo thángDành cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý

=> Lưu ý: Việc xác định kê khai theo tháng hay quý là xác định cho từng năm dương lịch (mỗi năm xác định 1 lần rồi áp dụng ổn định cho cả năm) Theo điều 8 và điều 9 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP Bạn xác định kỳ kê khai thuế theo tháng/quý theo thực tế phát sịnh của doanh nghiệp mình sau đó lựa chọn bằng cách tích vào kỳ áp dụng: trong hình trên Kế Toán Thiên Ưng đang chọn kỳ kê khai thuế TNCN theo quý và thực hiện kê khai cho quý 1 năm 2021

Sau khi các bạn chọn xong, màn hình sẽ xuất hiện giao diện tờ khai thuế TNCN – Mẫu số: 05/KK-TNCN

( Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính ) 

Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý Mẫu số: 05/KK-TNCN cụ thể như sau:

– Căn cứ để làm tờ khai thuế TNCN quý là bảng tính thuế TNCN quý
– Cách lập các chỉ tiêu trên tờ khai 05/KK-TNCN

Chỉ tiêu [21] Tổng số người lao động: là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà công ty bạn đã trả thu nhập trong kỳ. (Trong kỳ các bạn đã lương cho bao nhiêu người thì đưa hết họ vào đây – không phân biệt người lao động đó có bị khấu trừ thuế TNCN hay không
+ Chỉ tiêu [22]Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: là tổng số cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà công ty bạn đã trả thu nhập trong kỳ.

Chỉ tiêu [23]: Tìm Tổng số cá nhân đã bị khấu trừ Thuế: 23 = 24 + 25 Phần mềm tự tổng hợp ở chỉ tiêu 24 và 25, các bạn không thể điền.

Chỉ tiêu [24] Cá nhân cư trú: là số cá nhân cư trú mà công ty bạn đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế. (Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2021: có 2 người: Hoàng Văn Hào và Nguyễn Thị Hiền -> là 2 cá nhân cư trú bị khấu trừ thuế)

Chỉ tiêu [25]Cá nhân không cư trú: là số cá nhân không cư trú mà công ty bạn đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế. (Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2021: có 1 người: Chuyên gia A là cá nhân không cư trú đã bị khấu trừ thuế)

– Chỉ tiêu [26] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân: Chỉ tiêu [26] = [27] + [28] 

+ Chỉ tiêu [27] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân cư trú trong kỳ. 

+ Chỉ tiêu [28] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ. 

Chỉ tiêu [29]TổngTNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế: Chỉ tiêu [29] = [30] + [31]  => các bạn không thể điền, phần mềm tự cộng ở chỉ tiêu 30 và 31.

Chỉ tiêu [30] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế theo trong kỳ. 

Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2021: có 2 cá nhân cư trú là Hoàng Văn Hào (TNCT = 40.500.000) và Nguyễn Thị Hiền (TNCT = 3.800.000) đã bị khấu trừ thuế TNCN => Chỉ tiêu [30] = 40.500.000 + 3.800.000 = 44.300.000

Chỉ tiêu [31] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ. 

Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2021: có 1 người: Chuyên gia A là cá nhân không cư trú đã bị khấu trừ thuế với mức TNCN là: 20.000.000

Các bạn phân biệt: Chỉ tiêu 26,27, 28 và chỉ tiêu 29, 30, 31 như sau nhé:
– Điểm giống nhau: đều tìm thu nhập chịu thuế – Điểm khác nhau:

+ Chỉ tiêu 26,27, 28: Tìm tất cả thu nhập chịu thuế của người lao động

+ Chỉ tiêu 29, 30, 31: Chỉ tìm thu nhập chịu thuế của những người lao động ĐÃ BỊ KHẤU TRỪ THUẾ

Chỉ tiêu [32]Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: Chỉ tiêu [32] = [33] + [34] .

Số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 32 này là số thuế TNCN mà các bạn phải nộp trong kỳ Hạn nộp tiền chính là hạn nộp tờ khai

+ Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau

+ Theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo

+ Chỉ tiêu [33] Cá nhân cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân  đã khấu trừ của các cá nhân cư trú trong kỳ. 
Trong ví dụ tại bảng tính quý 1: có 2 cá nhân cư trú là Hoàng Văn Hào (đã bị khấu trừ: 170.250) và Nguyễn Thị Hiền (đã bị khấu trừ: 380.000) => Chỉ tiêu [33] = 170.250 + 380.000 = 550.250

+ Chỉ tiêu [34] Cá nhân không cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân  đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ. 
Trong ví dụ tại bảng tính quý 1: có 1 cá nhân không cư trú là chuyên gia A đã bị khấu trừ: 4.000.000  => Chỉ tiêu [34] = 4.000.000  

Chỉ tiêu [35] Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

+ Chỉ tiêu [36] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ trên khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động. Chỉ tiêu [35] = [36] * 10%

II. Cách làm tờ khai thuế TNCN theo tháng

Các bước thực hiện để làm tờ khai thuế TNCN theo tháng như sau:

Bước 1: Lập bảng tính thuế TNCN theo tháng Căn cứ vào số tiền lương mà NLĐ được trả trong tháng để tính ra số thuế TNCN phải nộp của từng tháng.  

Bước 2: Làm tờ khai thuế TNCN theo tháng trên phần mềm HTKK Căn cứ vào bảng tính thuế TNCN theo tháng đã làm ở bước 1, các bạn tiến hành đưa số liệu vào tờ khai tháng.
Cách làm tờ khai các bạn thực hiện tương tự như theo quý

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *