Trắc nghiệm môn Kiến Thức Chung

       Đây là bộ đề trắc nghiệm Kiến thức chung được biên soạn theo chương trình ôn thi công chức Thuế mới nhất năm 2020. Mỗi lần vào thi hệ thống sẽ random 60 câu trong ngân hàng 1000 câu trắc nghiệm. Kết quả và đáp án sẽ được hiển thị ngay sau khi hoàn thành bài thi. Các bạn có thể F5 lại để load đề mới, không giới hạn số lần thi trong ngày. Chúc các bạn ôn thi thật tốt để đạt được kết quả cao nhất. Tham khảo và tải tài liệu ôn thi tại đây

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Cục Thuế và Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Phối hợp với Phòng Thanh tra - Kiểm tra và Chi cục Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp thuế của Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác là nhiệm vụ của:
Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm?
Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có trên 80 nghìn dân được bầu tối đa đại biểu?
Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước ta theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN là:
Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân?
Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nước
Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho ai?
Luật cán bộ, công chức hiện hành quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?
Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, chính quyền địa phương nào thuộc chính quyền địa phương ở đô thị?
Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thị xã có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân?
Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân của Ủy ban nhân dân phường loại II là bao nhiêu?
Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quận phải có bao nhiêu đơn vị hành chính phường trực thuộc?
Tổ chức kiểm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại, liên quan đến việc thực thi công vụ của cơ quan thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục trưởng Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Phương án nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương?
Hiến pháp năm 2013 quy định nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động như thế nào?
Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?
Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thành lập có các ban nào?
Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thuế) là tổ chức trực thuộc:
Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố, chi cục thuế khu vực (gọi chung là chi cục thuế khu vực) là tổ chức trực thuộc:
Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 thuộc nội dung nào sau đây?
Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phượng năm 2015, cơ quan nào quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính?
Theo Luât cán bộ, công chức hiện hành, Các nguyên tắc trong thi hành công vụ là gì?
Theo Luật Cán bộ, công chức hiện hành; cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu trước mấy tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu?
Theo Luật cán bộ, công chức hiện hành, có bao nhiêu nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiêu chuẩn quy mô dân số của xã không phải là xã miền núi, vùng cao là bao nhiêu?
Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu?
Thực hiện và hướng dẫn các Phòng thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong nội bộ ngành thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Theo Luật cán bộ, công chức hiện hành, có mấy Phương thức tuyển dụng công chức?
Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ trưởng Bộ tài chính có thẩm quyền ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào
Hiến pháp năm 2013 quy định ai là người được thay mặt Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại?
Theo luật NSNN, Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền:
Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là xã miền núi, vùng cao, hải đảo có trên bao nhiêu nghìn dân được bầu tối đa 30 đại biểu Hội đồng nhân dân xã?
Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Chọn phương án sai?
Tiếp nhận và trực tiếp giải quyết hồ sơ khai thuế, tính thuế, thông báo thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh là nhiệm vụ của:
Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Ban nào của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương?
Xây dựng quy trình, kỹ năng về lập và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước; nghiên cứu, triển khai ứng dụng các phương pháp, qui trình dự báo thu hiện đại thuộc nhiệm vụ của cơ quan nào sau đây?
Phương pháp Quản lý nhà nước về kinh tế là gì?
Cục Thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý dưới 2.000 doanh nghiệp được tổ chức:
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật là nhiệm vụ của:
Đặc điểm cơ bản của văn bản quản lý chuyên môn là
Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng biên lai, ấn chỉ thuế của các tổ chức (nếu có), cá nhân nộp thuế trên địa bàn xã, phường được phân công là nhiệm vụ của:
Lãnh đạo của Tổng cục thuế bao gồm:
Theo Hiến pháp năm 2013, Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào?
Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có
Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân thuộc về
Theo Luật cán bộ, công chức hiện hành, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào?
Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn quy mô dân số của huyện không phải là huyện miền núi, vùng cao là bao nhiêu?
Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuế là nhiệm vụ của:
Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức, một người làm việc trong cơ quan của Nhà nước được gọi là công chức khi đáp ứng được mấy điều kiện?
Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng?
Xử lý các kiến nghị về thuế của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về sai phạm của Người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế
Theo Luật Cán bộ công chức hiện hành; Hoạt động nào không nằm trong nội dung quản lý công chức?
Theo Hiến pháp năm 2013, chính quyền địa phương gồm có cơ quan, tổ chức nào?
Tạp chí Thuế là đơn vị thuộc:
Theo Luật Cán bộ công chức hiện hành, Công chức là gì?
Theo Hiến pháp năm 2013, quyền con người được tổ chức nào công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm?
Trắc nghiệm môn Kiến Thức Chung
Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi! Bạn đã trả lời đúng {{userScore}} câu. Số điểm đạt được: {{userScorePercent}}/100 điểm
{{title}}
{{image}}
{{content}}

17 thoughts on “Đề thi trắc nghiệm công chức môn Kiến thức chung”

  1. Làm thế nào để ra kết quả ạ? Em làm lại 2 lần rồi mà không có nút hoàn thành đâu cả ạ?

  2. Nguyễn Trường Giang

    quá tuyệt vời cho admin. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn s2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *