Tài liệu ôn thi công chức Hải quan năm 2021 – Cập nhật mới và đầy đủ nhất

Thi tuyển công chức Hải quan 2021 được chia làm 2 vòng trắc nghiệm trên máy tính và thi viết. Tài liệu ôn thi công chức Hải quan bao gồm những phần sau:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm bằng hình thức thi trên máy vi tính.

– Phần I: Kiến thức chung: thời gian thi 60 phút, gồm 60 câu hỏi chia đều cho 04 lĩnh vực sau: 15 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước; 15 câu hỏi về quản lý hành chính nhà nước; 15 câu hỏi về công chức, công vụ; 15 câu hỏi về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan, cụ thể tại các văn bản sau:

 • (1) Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).
 • – Chuyên đề Nhà nước trong Hệ thống chính trị.
 • – Chuyên đề Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
 • (2) Hiến pháp năm 2013.
 • (3) Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.
 • (4) Luật Cán bộ công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
 • (5) Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019.
 • (6) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
 • (7) Luật Hải quan năm 2014.
 • (8) Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCHQ trực thuộc Bộ Tài chính.
 • (9) Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 6/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

– Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút, cụ thể theo từng ngạch và từng đơn vị tuyển dụng như sau:

 • + Ngạch Kiểm tra viên hải quan đăng ký dự tuyển vào Cục Hải quan An Giang và Kiên Giang: tiếng Anh trình độ tương đương IELTS 5.0;
 • + Ngạch Kiểm tra viên hải quan đăng ký dự tuyển vào Cục Hải quan Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nam Ninh: tiếng Anh tương đương IELTS 5.5;
 • + Đối với ngạch Văn thư và ngạch Chuyên viên làm công nghệ thông tin: tiếng Anh tương đương trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức thi: thi viết.

– Thang điểm: 100 điểm.

– Thời gian thi: 180 phút.

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng, cụ thể:

+ Đối với ngạch Kiểm tra viên hải quan: kiến thức tại các văn bản sau:

 • (1) Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
 • (2) Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
 • (3) Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017;
 • (4) Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
 • (5) Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
 • (6) Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
 • (7) Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

TẢI TÀI LIỆU ÔN THI

Xem thêm: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN 2021

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *